27 June 2015

Inilah cara nama-nama al-Quran ditetapkan.


Soalan:

Bilakah nama-nama surah dalam al-Quran ini ditetapkan? Adakah rasulullah yang menetapkan nama-nama surah ini selama hidup baginda, atau para sahabat yang meletakkan nama tersebut ketika proses penyusunan al-Quran kepada satu mushaf di zaman Umar dan Uthman r.anhuma?

Jawapan:

Alhamdulillah, para ulama ulum quran telah bersepakat bahawa sebahagian surah seperti al-Fatihah, al-Baqarah, aali Imran dan alKahfi diberikan namanya oleh Nabi s.a.w.

Namun, mereka berbeza pandangan adakah semua surah ini diberikan namanya oleh baginda rasulullah, ataupun ada juga sebahagiannya diberikan namanya berdasarkan ijtihad para sahabat.

Maka, kebanyakan ulama bersepakat bahawa keseluruhan nama-nama surah dalam al-Quran diberikan.oleh rasulullah s.a.w.


# Imam Jarir at-tabari rahimahullah berkata: "untuk setiap surah dalam al-Quran itu, nama-namanya diberikan oleh rasulullah s.a.w"

(Jami' al-Bayan: 1/100)


Imam zarkasyi berkata: Perlu kita bahaskan berkenaan dengan kepelbagaian nama-nama surah dalam al-Quran. 

Ada dua kemungkinan;

Pertama, adakah ia tauqifi (tidak boleh ijtihad-keputusan hanya dari Allah dan rasul).

Kedua, adakah ia secara ambilan dari ayat (ijtihad-berdasarkan munasabah ayat).

Dalam perbahasannya, Imam Zarkasyi memperincikan. Kalaulah penamaan ini pada kemungkinan kedua, maka tidak akan habis penamaan nama-nama surah dalam alquran. Hal ini kerana orang yang cerdik ramai, dan mereka tidak akan habis mengeluarkan nama-nama alquran dengan ijtihad mereka sendiri. Jadi pandangan yg kedua ini tertolak.

(Alburhan fi Uluumil Quran, 1/270)


As-Suyuthiy rhm berkata: "Telah tetap bahawa kesemua nama-nama surah dalam al-Quran itu didapati secara tauqif iaitu diambil dari hadis rasulullah dan athar, jika bukan kerana takut terlalu panjang perbahasan pasti dijelaskan secara terperinci berkenaannya".

(Al-Itqan 1/148)


Syeikh Sulaiman al-Bajirmi rhm berkata:

" Nama-nama bagi surah dalam al-Quran diambil secara tauqif dari nabi s.a.w. Hal ini kerana, nama-nama surah, susunan surah, serta susunan ayat-ayatnya adalah tauqifi iaitu diambil berdasarkan hadia rasulullah s.a.w. Semua ini diberitahu oleh Jibril alaihssalam kepada baginda nabi kerana demikianlah ia di Luh Mahfuz.

(Tuhfatul habib ala syarhil khatib 2/163)


Dari alallamah at-Tahir bin 'Asyur rhm:

"Nama-nama surah ini telah ditetapkan semenjak turunnya wahyu, dan tujuan nama-nama ini adalah untuk memudahkan rujukan dan hafalan.

(At-Tahrir wa Tanwir 1/88).


Pandangan yang disebut ini, juga merupakan pandangan yang dipilih oleh sebahagian ulama kontemporari yang menulis tentang ulum quran. Mereka seperti Dr Fahd ar-Rumi dalam buku beliau "Dirasat fi ulumil quran", dan Dr Ibrahim al-Huwaimil dalam tesis beliau "almukhtasar fi asmaaissuwar".


Walaubagaimanapun, ada juga sebahagian ahli ilmu yang cenderung dengan pandangan bahawa sebahagian nama-naka surah al-Quran ada juga diambil dari ijtihad para sahabat.

Dalam "Fatawa lajnah daaimah 4/16" disebutkan:

"Kita tidak mengetahui hal ini secara jelas dari hadis rasulullah. Tiada pula nas yang menunjukkan bahawa semua surah diberi nama oleh baginda kecuali beberapa surah seperti al-baqarah dan aali Imran. Oleh itu, secara nampaknya surah-surah lain diberikan namanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum"

Pandangan ini juga dijelaskan oleh Dr Munirah ad-Dusairi dalam tesis beliau "asmaa suwarul quranul karim wa fadhaailuha".

Wallahu a'lam.والله أعلم
------------------------

Artikel ini diterjemahkan oleh:
Zaharoh Fajar Nina,
Mahasiswa Bahasa dan Kesusasteraan Arab UIAM,

Sebarang teguran dan pembetulan boleh diberikan di ruang komen pada kotak di bawah.

Artikel asal boleh rujuk link