Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2015

Inilah cara nama-nama al-Quran ditetapkan.

Soalan: Bilakah nama-nama surah dalam al-Quran ini ditetapkan? Adakah rasulullah yang menetapkan nama-nama surah ini selama hidup baginda, atau para sahabat yang meletakkan nama tersebut ketika proses penyusunan al-Quran kepada satu mushaf di zaman Umar dan Uthman r.anhuma?Jawapan:Alhamdulillah, para ulama ulum quran telah bersepakat bahawa sebahagian surah seperti al-Fatihah, al-Baqarah, aali Imran dan alKahfi diberikan namanya oleh Nabi s.a.w.Namun, mereka berbeza pandangan adakah semua surah ini diberikan namanya oleh baginda rasulullah, ataupun ada juga sebahagiannya diberikan namanya berdasarkan ijtihad para sahabat.Maka, kebanyakan ulama bersepakat bahawa keseluruhan nama-nama surah dalam al-Quran diberikan.oleh rasulullah s.a.w.
# Imam Jarir at-tabari rahimahullah berkata: "untuk setiap surah dalam al-Quran itu, nama-namanya diberikan oleh rasulullah s.a.w" (Jami' al-Bayan: 1/100)
Imam zarkasyi berkata: Perlu kita bahaskan berkenaan dengan kepelbagaian nama-nama sur…